Manažerské dovednosti

Mistr není ten, který má nejvíce žáků, ale ten, který vytváří nejvíce mistrů.

Z jakých témat můžeme sestavit kurz pro Vaši firmu?

 • komunikační styl manažera
 • zadávání úkolů a cílů
 • výběr lidí – „správný člověk na správné místo“
 • zaškolení pracovníka do dovedností – adaptace nových lidí
 • motivace
 • hodnocení a zpětná vazba
 • řešení problémů
 • plánování a organizovaní
 • týmové schůzky, vedení porad
 • personální rozhovory
 • nepříjemné rozhovory a situace
 • koučování jako styl vedení
 • situační vedení
 • rozvoj a podpora týmové práce
 • vedení týmu
 • týmové role a výběr lidí do týmu
 • marketing pro manažera
 • vyjednávání pro manažery
 • sebeřízení
 • time management

Jak může vypadat akreditovaný program MŠMT?

Výstupem tohoto programu je „Osvědčení o rekvalifikaci“ na pozici manažer.

Kurz je určen zejména pro manažery, projektové vedoucí, manažery procesů, případně budoucí manažery, kteří potřebují zdokonalit v komunikačních a manažerských kompetencích, zefektivnit manažerskou práci, práci se spolupracovníky a podřízenými. Absolvováním celého kurzu manažer získá základní přehled manažerské práce a posílí manažerské dovednosti. Pro zkušené manažery je možné zařadit pouze část požadovaných témat, které potřebují zdokonalit, případně věnovat se pouze tréninkům komunikačních dovedností – např. personálním rozhovorům.

Časový rozsah:

Pro získání rekvalifikačního osvědčení je potřeba absolvovat kurz v rozsahu 160 hodin, které jsou většinou organizovány do dvou dnů (16 výukových hodin), které se zabývají jednotlivými tématy. Tyto témata jsou vybrány na základě požadavků zadavatele z rámcové nabídky – viz. níže. Poslední modul je věnován opakování témat pomocí praktických úkolů a pro závěrečnou zkoušku, která prověří úroveň zdokonalení a rozvoje manažerských dovedností.

V rámci požadavku společnosti je možné z jednotlivých modulů připravit program v libovolném časovém rozsahu, který zdokonalí požadované kompetence (pro efektivitu rozvoje doporučujeme alespoň 3 moduly – tj. 6 dnů).

Témata a cíle – obsahový rámec:

1. modul: Základy efektivní komunikace manažera

 • přesvědčivost manažera – zdokonalení jeho verbální a neverbální komunikace, struktura efektivní komunikace
 • schopnost vystihnout hlavní myšlenku
 • pochopení a procvičení používání řídících stylů
 • naslouchání manažera
 • získávání informací – používání otázek

2. modul: Řízení pracovního výkonu

 • zadávání úkolů a cílů
 • motivace a stimulace k pracovnímu výkonu
 • kontrola
 • poskytování zpětné vazby

3. modul: Vedení hodnotících pohovorů (zaměření podle systému nastaveného v organizaci)

 • stanovení kriterií hodnocení pracovního výkonu a vedení hodnotícího rozhovoru
 • práce s výsledky hodnotících pohovorů
 • disciplinární rozhovor

4. modul: Vedení týmu (zaměření podle charakteru týmové spolupráce v organizaci)

 • týmová spolupráce, její smysl, procesy
 • týmové role versus funkční role
 • nástroje vedení týmu

5. modul: Koučování jednotlivců

 • osobnost kouče, koučování
 • 5 kroků ke koučování
 • technika GROW

6. modul: Rozhodování a plánování manažera

 • proces a techniky rozhodování
 • řešení problémů v týmu
 • proces a nástroje plánování

7. modul: Time management, sebeřízení

 • práce s prioritou – výsledkový a výkonový model řízení času
 • plánování podle cílů – dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé
 • organizování

 8. modul: Vyjednávání manažera, vedení obchodního jednání (zaměření na konkrétní potřebu a pracovní náplň manažerů)

 • fáze jednání
 • techniky vyjednávání

 9. modul: Vedení personálních pohovorů II.

 • stanovení kriterií pracovní pozice a vedení výběrového řízení
 • adaptační proces pracovníka, zapracování a rozvoj nového pracovníka
 • rozhovor na konci zkušební doby s vymezením dalších rozvojových cílů
 • rozhovor při ukončení pracovní smlouvy

10. modul: Projektové řízení

 • projektové řízení a jeho význam v organizaci
 • etapy projektového řízení
 • metody projektového řízení

11. modul: Marketing v praxi manažera

 • konkurence schopnost organizace a role manažera
 • použití marketingových nástrojů v praxi

12. modul: Schopnost zvládat konflikty, asertivita manažera

 • transakční analýza a komunikace – poznatky z psychologie
 • základní kroky asertivity
 • metody asertivity jako účinná pomoc při manipulaci, agresivitě a pasivitě

13. modul: Prezentační dovednosti manažera

 • rétorika a práce s publikem
 • příprava prezentace
 • použití pomůcek a techniky

14. modul: Finanční řízení pro manažery

 • základní dovednost pracovat s finančními výkazy podle potřeb organizace

 15. modul: Základ pracovního práva (možnost i v rozsahu jednoho dne)

 • přehled základních právních norem potřebných pro práci manažera

Poslední modul Manažerské akademie bude zakončen:

 • modelové situace s individuální zpětnou vazbou pro účastníka (rozsah 8 hodin pro skupinu)
 • závěrečná zkouška, která se skládá z písemné a praktické části (rozsah 8 hodin pro skupinu)
 • slavnostní zakončení s předáním osvědčení o rekvalifikaci

Jakou formou vedeme naše kurzy?

 • případové studie – obecné i z prostředí praxe klienta
 • modelové situace – z prostředí praxe klienta
 • ukázky řešení – demo ukázky lektora
 • interaktivní cvičení, individuální i skupinová práce
 • hry a zábava
 • moderované diskuze
 • práce s vizualizací – prezentace, didaktické filmy, video ukázky
 • trénink s kamerou, zpětná vazba

Co je výstupem našich kurzů?

 • posílená komunikační dovednost, na kterou jsme se zaměřili během kurzu
 • praktické tipy, jak zvládat komunikaci v různých situacích s různými lidmi
 • písemná zpětná vazba s dalším doporučením rozvoje lektora
 • možnost práce s naším E-learningem po dobu 2 následujících měsíců

Pochvala povznáší výkon!