360° zpětná vazba

Pomůžeme Vám se zpětnou vazbou pro Vaše spolupracovníky!
Doporučíme další možnosti rozvoje, jak jednotlivců, tak týmu či organizace!

Hodnocení pomocí metody 360° zpětná vazba

CO TO JE?

Hodnocení výkonu pracovníka v širších souvislostech.

Protože se hodnotí nejen kvalita a kvantita výsledků, ale i komunikace, spolupráce, sounáležitost, leadership, sebeřízení, manažerské dovednosti, atd. Je to také způsob, jak zjistit potřebu, možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje vedoucích pracovníků nebo obchodníků a kam nasměrovat jejich rozvoj. Na základě této analýzy jsou jednotlivým „hodnoceným“ účastníkům předány, nejen doporučené konkrétní oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje, ale především grafické komentované hodnocení jednotlivých způsobilostí tak, jak jej vnímají jeho nadřízení, kolegové, podřízení, případně zákazníci v porovnání se svým sebehodnocení.

Velmi užitečné nejen pro samotného pracovníka, ale i nadřízeného, který získává další pohled na výkon svého podřízeného a jeho dalšího potenciálu.

CO JE CÍLEM?

Hodnocení pracovního výkonu pomocí metody 360° zpětná vazba je z pohledu odborného, postojového a komunikačního z různých úhlů pohledu.

 • Možnost poskytnutí 360° zpětné vazby v týmech
 • 360° zpětná vazba na pracovní výkon od spolupracovníků – nadřízeného, kolegů a podřízených – hodnocený může porovnat názory ostatních se svými vlastními
 • Reflexe a sebepoznání
 • Celkové doporučení oblastí dalšího rozvoje a vzdělávání
 • Stanovení střednědobých cílů v oblasti HR organizace

POSTUP?

Analýza potřeb ZV a hodnocených kritérií (probíhá s managementem, příp. pracovníkem HR oddělení)

 • Příprava hodnotícího „pavouka“ z řad zaměstnanců – to znamená, kdo koho bude hodnotit
 • Nadefinování dotazníku pro zadané potřeby analýzy
 • Vyplnění dotazníků – možnost osobně i elektronicky
 • Zpracování a vyhotovení vyplněných dotazníků
 • Poskytnutí výsledků individuální 360° zpětné vazby pomocí rozhovoru – kouč/hodnocený, předání komentované zprávy
 • Předání výsledků hodnocení pomocí metody 360° zpětné vazby za jednotlivce i porovnání ve skupině, doporučení další personální práce a rozvoje se zadavateli

"Kurz mi pomohl být lepším člověkem!"

Jan Novák / Novák a.s.